Welke fases kent het proces van duurzame energie opwekken?

Onderwerp
Participatie van beleid tot uitvoering

Het proces van duurzame energie opwekken kent verschillende fases. Van abstracte denkrichtingen in de RES tot het verlenen van een vergunning voor bijvoorbeeld een windmolenpark. Iedere fase in het proces, brengt andere verantwoordelijkheden, thematiek en doelgroepen voor participatie met zich mee. Daarom is het van belang om in je participatieplan te beschrijven in welke fase van het proces je je bevindt. 

Door te bepalen waar je je in het proces bevindt, kun je bepalen wat je eigen rol en die van betrokken partijen is in het participatieproces. Ook helpt het om te bedenken welke doelgroepen je wilt bereiken en over welke onderwerpen je ze mee wilt laten praten. 

Grofweg zijn er twee fases te onderscheiden in het proces van duurzame energie opwekken: de beleidsfase en de projectfase. Voor meer specifieke fases bij het opwekken van duurzame energie kun je denken aan:

  1. Denkrichtingen binnen de RES
  2. Zoekgebieden binnen de RES
  3. Aangewezen locaties binnen de RES
  4. Verankering RES in instrumenten Omgevingswet
  5. Planvorming ontwikkeling locatie
  6. Verzoek initiatiefnemer
  7. Realisatie project

Let hierbij op dat verschillende fases van het proces op hetzelfde moment in de tijd plaats kunnen vinden. Een windmolenpark kan al in ontwikkeling zijn (project) op het moment dat er in de RES zoekgebieden worden aangewezen voor toekomstig te ontwikkelen locaties voor zonne- of windenergie (beleid). Afhankelijk van de fase kun je een ander soort participatie organiseren: procesparticipatie en/of financiële participatie. Breng dit helder in kaart en bepaal voor iedere fase wie welke rol heeft en wat het doel van participatie is.

Je kunt ook besluiten om uit te vragen wanneer inwoners graag betrokken willen worden bij het RES-proces, zoals in Friesland is gebeurd (zie het voorbeeld). 

VOORBEELD

De RES Fryslân zette een enquête uit onder haar inwoners, die 3061 keer werd ingevuld. In de enquête werd onder meer gevraagd wanneer inwoners betrokken willen worden bij het RES-proces. De meerderheid gaf aan vanaf het begin betrokken te willen zijn, ook als er nog geen plan of voorstel ligt. Lees meer over de enquête en de Friese campagne‘Kies voor Jelte’. 

VOORBEELD  

De regio Achterhoek was al voor de RES gestart met verduurzaming, door middel van zogeheten RODE beleid (Ruimtelijke Ordening en Duurzame Energie). Gemeenten hadden al kaders gesteld voor het produceren van wind- en zonenergie. Het RES-traject sluit daarop aan. Er is daarom gekozen om inwonersparticipatie te realiseren na het vaststellen van de concept-RES. 

Vorige artikel

5. Wie kan er meepraten

Volgende artikel

6. Participatie van beleid tot uitvoering