TNO kennisprogramma inwonerparticipatie

TNO voert het 'Kennisprogramma Burgerparticipatie Energietransitie in de Fysieke Leefomgeving' uit om een systematisch overzicht te creëren van inwonerparticipatie binnen de RES en om inzicht te krijgen in de effecten van burgerparticipatie op het beleid en op de beleving van burgers.

Het kennisprogramma wordt gefinancierd door het ministerie van EZK en heeft een stuurgroep met vertegenwoordigers van EZK, BZK, NP RES, IPO en VNG. NP RES, VNG en IPO gebruiken de resultaten om de ondersteuning van de RES regio's verder te vebeteren.

Doelen

De doelen van het Kennisprogramma zijn: 

 1. Een overzicht bieden van wat er gebeurt op het gebied van burgerparticipatie binnen de energietransitie in de leefomgeving, met als subdoelen: 
  • Feitelijke en onafhankelijke informatie aanleveren om vragen uit de samenleving en politiek te beantwoorden. 
  • Leren van- en reflecteren op huidige burgerparticipatie activiteiten om gemeenten en provincies beter te kunnen ondersteunen.
 2. Het verzamelen, opbouwen en ontsluiten van kennis om de organisatoren van burgerparticipatie te helpen met inzichten in ‘wat werkt, en wat niet werkt m.b.t. burgerparticipatie’.

Pijlers 

Het kennisprogramma bestaat uit 3 onderdelen:

 1. Periodiek overzicht
  • getalsmatige monitoring participatietrajecten, en
  • inventarisatie ondersteuningsbehoeften bij gemeenten, provincies, en RES regio's 
 2. Case studies
  • documentanalyse, interviews en vragenlijst onder bewoners bij 10 cases, gedurende anderhalf jaar, met als doel:
   • Inzicht creëren in welke participatiemethoden bijdragen aan het bereiken van het gewenste effect/doel van het participatietraject
   • Inzicht creëren in hoe er kan worden gezorgd voor inclusiviteit en tijdigheid bij burgerparticipatie 
 3. Kennis en ondersteuning
  • literatuuronderzoek en interviews om bestaande kennis te verzamelen en beschikbaar te maken
  • beantwoorden kennisvragen gemeenten, provincies, en regio's op toegankelijke en bruikbare manier

Mijlpalen planning 

2022  
juli Versnelstudie #1 burgerberaden
november Periodiek Overzicht: Eindrapportage ‘22
2023  
januari Case studies: Tussentijdse rapportage 2023
continu Versnelstudies [onderwerpen n.t.b.)
juli  Periodiek Overzicht: Tussentijdse rapportage t.b.v. Monitor Klimaatbeleid
oktober  Periodiek Overzicht: Eindrapportage ‘23
december  Case studies: Eindrapportage 

 

Meer informatie

Neem voor informatie en vragen contact op met 
Evie Cox, Project manager Energy Transition Studies TNO
T 0611448815 @ evie.cox@tno.nl