Enquête (online en offline)

Een enquête is een vragenlijst die wordt uitgezet onder inwoners. Dit kan op papier, door deze lijst in de brievenbus te gooien bij alle inwoners, of online, door bijvoorbeeld gebruik te maken van een online enquêtetool.

Doel
Ophalen input uit de omgeving
Doelgroep
Kan breed of specifiek, bijvoorbeeld jongeren, stille midden, ondernemers, ouderen
Aantal deelnemers
Onbeperkt. Om een representatief resultaat te behalen is het goed om van tevoren een minimale respons te bepalen
Mate van interactie
Laag
Trede participatieladder
Raadplegen 

Een enquête is een vragenlijst die wordt uitgezet onder inwoners. Dit kan op papier, door deze lijst in de brievenbus te gooien bij inwoners, door op de markt te gaan staan, of door gebruik te maken van een online enquêtetool. Sommige tools combineren online vragenlijsten met geografische kaarten. Daar kun je bijvoorbeeld zoekgebieden op specificeren, waar respondenten dan op kunnen reageren. Of kies voor een tool waarin je de respondenten gemakkelijk kan laten kiezen tussen foto a of foto b. Dat geeft meer context over de daadwerkelijke grootte van een windmolen of zonnepark. 

Tips bij inzetten werkvorm 

  • Het uitzetten van een gedegen online survey vraagt expertise en het opstellen van de juiste vragen is vaak lastiger dan het lijkt. Verdiep je hier vooraf in. 

  • Denk ook na over het opnemen van controlevragen. Vraag bijvoorbeeld in verschillend geformuleerde vragen naar hetzelfde, en neem vragen op over leeftijd en woonplaats. Dat zet de antwoorden in context.  

  • Maak een survey die eenvoudig in te vullen is, in maximaal 10 minuten. 

VOORBEELD 

Vier gemeenten op Voorne-Putten (Zuid-Holland; RES-regio Den Haag/Rotterdam) kozen ervoor participatie rondom de RES gezamenlijk op te pakken. Daarbij is onder andere gebruikt gemaakt van een online enquête. Inwoners werd onder meer gevraagd of zij liever windmolens of zonneparken wilden, en waar op het eiland Voorne-Putten deze dan moesten komen.   

VOORBEELD

In de RES-regio's Friesland en Noord-Veluwe kozen ze voor een online enquête gecombineerd met visualisaties van de dilemma’s rondom de energietransitie. Lees daar meer over in dit interview op de website van het Nationaal Programma RES. 

Stappenplan

1. Stel de vragenlijst op 

Het begint natuurlijk met een heldere vragenlijst. Denk goed na over de vragen die je wil stellen. Kies je voor open of gesloten vragen? Het tweede geeft meer ruimte voor context, maar vragen meer van tijd van de respondent. Wat wil je precies ophalen? En wat ga je met de input doen? Denk ook aan een inleidende tekst waarin je uitlegt waar je de respondent over bevraagt. En wat je beoogt met de input te doen. 

2. Denk na over beeldmateriaal en visualisatie 

Plannen voor het opwekken van duurzame energie hebben impact op het landschap. Visueel materiaal kan respondenten helpen om een beeld te vormen bij de dilemma’s rondom het opwekken van duurzame energie. Zo kun je bijvoorbeeld laten zien waar mogelijke zoekgebieden zoekgebieden of locaties voor windparken en zonnepanelen zich bevinden en hoe dat er in het landschap uit zou komen te zien.

3.  Zet de enquête uit 

Als je wil dat zoveel mogelijk mensen uit de gemeente of regio de enquête invullen, zet deze dan breed uit. Denk aan verschillende sociale media, de eigen website, via intermediairen of collega’s uit andere domeinen zoals het sociaal domein, maar ook aan het lokale krantje of het uitdelen van papieren enquêtes op straat. Heb je een specifieke doelgroep voor ogen? Wellicht een open deur, maar schiet dan niet met hagel en richt je communicatiekanalen daarop in.

4. Analyseer de uitkomsten en koppel terug 

Bekijk de resultaten van de enquête kritisch: welk beeld laat het zien? Hoe representatief is de groep mensen die het ingevuld heeft? Afhankelijk van de gestelde vragen kun je enkele aannames maken. Geven de controlevragen eenzelfde beeld? Koppel de uitkomsten terug naar de respondenten. Maak bijvoorbeeld een kort verslag met de belangrijkste uitkomsten of maak een korte vlog. Maak daarin ook duidelijk hoe het proces nu verder gaat en hoe je de uitkomsten daarin meeneemt.