Wat is de rolverdeling tussen RES-regio, gemeente en provincie?

Onderwerp
Wie heeft welke rol?

Er is geen blauwdruk welke rol de RES-regio moet oppakken en welke rol de gemeente of provincie moet nemen. De RES-regio’s zijn daarvoor te verschillend.

Om te bepalen wie welke rol neemt, helpt het om na te denken over de meerwaarde van participatie op lokaal, bovenlokaal en regionaal niveau. De regio kan bijvoorbeeld participatie organiseren over regionale onderwerpen, zoals de vraag hoe je de natuur kunt verbeteren met behulp van grootschalige opwek in de regio.

Gemeenten kunnen hun eigen participatietrajecten organiseren of de RES onderdeel maken van bestaande participatietrajecten, zoals rondom het opstellen van een visie voor het buitengebied. De regio kan dan een ondersteunende rol hebben. Bijvoorbeeld in het ontwikkelen van tools die elke gemeente in de regio kan gebruiken, zoals een enquête of het digitaal visualiseren van de landschappelijke impact van windmolens. 

Vastleggen van rollen

Waar je ook voor kiest, denk altijd na over wie het mandaat heeft en bevoegd is om knopen door te hakken over de uitkomsten van het participatietraject. Denk ook na wie het uiteindelijke aanspreekpunt voor het traject is.

Vindt participatie vooral lokaal plaats door gemeenten? Denk dan na hoe de uitkomsten van deze gemeentelijke trajecten een plek krijgen in de RES. Een formulier met de belangrijkste vragen over de RES waar je een lokaal antwoord voor nodig hebt, kan gemeenten helpen om eenduidig naar de regio terug te koppelen.

Idealiter staat de rolverdeling in het participatieplan en wordt die vastgesteld door de betrokken bestuurders, bijvoorbeeld de stuurgroep van de RES. De volksvertegenwoordigers toetsen uiteindelijk de kwaliteit van de participatie.

Voorbeeld

Voorne-Putten bestaat uit vier gemeenten en valt onder RES-regio Den Haag/Rotterdam. Deze vier landelijke gemeenten sloegen de handen ineen en organiseerden een eigen participatietraject. Een combinatie van inspraakavonden, enquête en interviews zorgde voor inzicht in hoe de inwoners aankijken tegen de ruimtelijke dilemma’s van de energietransitie. De resultaten worden gebruikt als inbreng voor de RES Den Haag – Rotterdam. Lees hier het verslag.

Voorbeeld

In de RES West-Overijssel is organiseerden de regio en gemeenten samen de participatie. De gemeente is verantwoordelijk voor de participatie van eigen inwoners en ondernemers, de RES-organisatie faciliteert. Gezamenlijk hebben ze de uitgangspunten voor participatie opgesteld. Bekijk hier de factsheet met uitgangspunten.

VOORBEELD

De provincie Zuid-Holland is zich bewust van haar dubbele rol in de RES. Enerzijds als partner in de RES, en anderzijds een bovenregionale ruimtelijke rol als verbinder. Daartoe heeft de provincie een participatiekompas ontwikkelt. Lees de participatie analyse van Zuid-Holland 

Vorige artikel

3. Wie heeft welke rol?

Volgende artikel

3. Wie heeft welke rol?