Overzicht onderzoeken

Deze pagina bevat een overzicht van onderzoeken naar participatie en lokaal eigendom in de energietransitie.

apr 2024

Impact met participatie-onderzoek door de Interdepartementale Werkgroep
In februari 2023 vond de eerste Participatie-Onderzoek-Praktijk-bijeenkomst (‘POP1’) plaats. Tijdens deze bijeenkomst, en vooruitlopend op de actualisering van de kennisagenda, werd aangekondigd dat er vier onderzoeksvouchers ter beschikking zouden worden gesteld. Het doel van de vouchers is om (praktijk)onderzoek naar participatieonderwerpen niet alleen te agenderen maar ook te laten uitvoeren. De Interdepartementale Werkgroep IDWP organiseerde op 2 april 2024 een inspiratiesessie over de eerste resultaten van deze vier onderzoeken.

mrt 2024

Een rechtvaardige en effectieve overgang naar windenergie: Zes inzichten uit Denemarken en Nederland

De energietransitie biedt een unieke kans om naar een eerlijk en participatief energiesysteem te gaan. Wientjes en Lina Le Pelley delen hun inzichten uit het EU Horizon-project JustWind4All en benadrukken zes "lessen" voor participatieve, inclusieve en rechtvaardige ontwikkeling van windenergie, gebaseerd op de casestudies van Denemarken en Nederland.

Lokale Energie Monitor 2023

De Lokale Energie Monitor is de jaarlijkse voortgangsrapportage van, voor en over energiecoöperaties en -collectieven in Nederland. 

Inwonerraad Energie maakt energietransitie democratischer

Een Inwonerraad Energie adviseerde het Expertteam Energiesysteem 2050 over ons toekomstig energiesysteem. De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) onderzocht de ervaringen van deelnemers en vergeleek hun opvattingen met die van niet-deelnemers. 

Polderklimaat in uitvoering

Het gebruik van brede maatschappelijke akkoorden en convenanten is aantrekkelijk voor besluitvorming in grote en complexe vraagstukken zoals de energietransitie. Het Klimaatakkoord laat zien dat dergelijk breed overleg met stakeholders een manier is om afspraken te maken over te behalen doelen. Maar hoe worden die akkoorden uitgevoerd nadat ze zijn gesloten?

feb 2024

Windfondsen en maatschappelijk draagvlak: Lessons Learned van vijf windparken in Midden-Limburg

In Midden-Limburg, in de buurt van Roermond, staan vijf windparken die elk jaar een deel van hun financiële opbrengst in fondsen storten voor de omgeving van het park. RVO zocht contact met deze vijf windparken om samen Lessons Learned op te tekenen en hun ervaringen breed te delen. Met name windparken in Nederland die zich nog in de startfase bevinden kunnen daar hun voordeel mee doen.

jan 2024

Energy citizenship: 6 verschillende soorten deelnemers aan de energietransitie

De energietransitie vraagt om een collectieve verandering, waarin zowel individuen als entiteiten een rol spelen: energy citizens. Deze energy citizens verschillen in de manier waarop ze betrokken zijn bij de energietransitie. In dit onderzoek zijn voor zes verschillende energy citizens de drijfveren en barrières in kaart gebracht voor hun deelname aan de energietransitie. Daaruit blijkt dat het belangrijk is om rekening te houden met de heterogeniteit en asymmetrie in barrières en drijfveren tussen energy citizens.

Kennisagenda Participatie 2024

De kennisagenda is ontwikkeld door het Kennisknooppunt Participatie door met verschillende onderzoeks- en kennisinstellingen in gesprek te gaan over de actuele ontwikkelingen in het vakgebied participatie.

dec 2023

NP RES Hoofdstuk Draagvlak in Foto RES

Conclusies van het PBL in de Monitor RES 1.0 en de duiding en aanvullingen van NP RES.

jan 2023 - dec 2023

Overzicht monitors en onderzoeken participatie 2023

Dit is een overzicht van de verschillende monitors en onderzoeken die in 2023 worden uitgevoerd. Ze vormen samen het totaalplaatje vormen van de stand van zaken op participatiegebied in de energietransitie. Elk onderzoek vervult daarin zijn eigen specifieke rol.

februari 2023

HIER & RVO Lokale Energie Monitor 2022

De Lokale Energie Monitor is de jaarlijkse voortgangsrapportage van, voor en over energiecoöperaties en -collectieven in Nederland. 

december 2022

Relatie tussen participatie en vertrouwen in openbaar bestuur

Dit onderzoek, uitgevoerd door de Open Universiteit in opdracht van de provincie Zuid-Holland en in samenwerking met het Kennisknooppunt Participatie, onderzoekt de vermeende relatie tussen participatie en politiek vertrouwen. Het onderzoek richtte zich specifiek op decentrale overheden.

mei 2022 - heden

TNO kennisprogramma inwonerparticipatie

TNO voert in opdracht van het ministerie van EZK het 'Kennisprogramma Burgerparticipatie Energietransitie in de Fysieke Leefomgeving' uit om een systematisch overzicht te creëren van wat er gebeurt in de praktijk en om inzicht te krijgen in de effecten van burgerparticipatie op het beleid en op de beleving van burgers.

april 2022
TNO Beleving windenergie op land

In dit kwantitatieve en kwalitatieve onderzoek is gekeken welke factoren bepalen hoe omwonenden (de ontwikkeling van) een windpark in hun directe leefomgeving beleven.


NP RES Leren met de RES

Ben je op zoek naar kennisontwikkeling anders dan participatie? Op leren met de RES vind je een overzicht van de netwerken en communities die zich bezig houden met de energietransitie. Ook vind je hier publicaties en essays rondom de energietransitie.

NP RES Data en Monitoring

Ben je op zoek naar data en monitors anders dan van participatie? Op Data en Monitoring vind je een overzicht van alle beschikbare data, kaarten en monitors.

Ander onderzoek bij kennisinstellingen

Bij verschillende kennisinstellingen vindt onderzoek plaats naar participatie in de energietransitie. Dit is een overzicht van de lopende onderzoeken waar NP RES van weet.