Welke doelgroepen wil je bereiken?

Onderwerp
Wie kan er meepraten

Denk van tevoren altijd goed na over welke doelgroepen je wil betrekken in je participatieproces. Welke groep je wanneer betrekt kan afhankelijk zijn van de fase waarin je zit en de onderwerpen die je wilt voorleggen.

Bij participatie rondom een zoekgebied of aangewezen locatie is het logisch om partijen in de geografische nabijheid uit te nodigen. Gaat het nog over de denkrichting of het proces? Dan is het logisch om een brede doelgroep uit te nodigen. Wil je specifiek de gevolgen voor de natuur bespreken? Vergeet dan natuur- en milieuorganisaties niet. 

Welke groepen je wilt betrekken hangt ook af van de randvoorwaarden die je hebt gesteld voor participatie. Een randvoorwaarde kan bijvoorbeeld zijn dat je een representatieve vertegenwoordiging van de samenleving betrekt. Dat heeft gevolgen voor de doelgroepen die je wilt bereiken.

Als je de fase, onderwerpen en randvoorwaarden hebt bepaalt kun je beginnen aan de stakeholdersanalyse. In alle gevallen geldt: ga na welke groepen een belang hebben om mee te praten.

Dit is een praktische gids voor het maken van een stakeholdersanalyse van het Kennisknooppunt Participatie van het ministerie van I&W.

Georganiseerde doelgroepen

Veel doelgroepen kun je vinden in georganiseerd verband. Denk aan belangenorganisaties, verenigingen, bedrijven etc. Vaak zijn deze makkelijker te bereiken, omdat ze een duidelijk aanspreekpunt hebben en vaker meepraten over publieke vraagstukken. Een (niet volledige) lijst van georganiseerde groepen waar je aan kunt denken:   

Bewonersverenigingen 

Jongerenorganisaties 

Onderwijs en scholen 

Landbouworganisaties 

Ondernemersverenigingen 

Natuurorganisaties 

Cultuur- en sportverenigingen 

Toerisme en recreatie  

Financiële instellingen 

Minimavertegenwoordigers 

Huurdersverenigingen 

Wind- of zoncoöperaties 

Netbeheerder 

Projectontwikkelaars 

 

Niet georganiseerde doelgroepen

Naast georganiseerde groepen, is de grootste groep inwoners niet georganiseerd. Een deel daarvan is goed te bereiken via websites, kranten, social media etc. Maar er zijn altijd groepen die zich minder makkelijk laten vinden, zoals jongeren, of mensen die geen uitgesproken mening hebben. Onderzoek daarom expliciet of er groepen zijn die minder makkelijk aan tafel komen, of ondervertegenwoordigd zijn. Zo voorkom je uitsluiting en krijg je een completer beeld van het draagvlak.

Als je deze groepen dan in beeld hebt is het niet alleen zaak ze te betrekken, maar om dat te doen op een manier die bij hen past. Lees hier meer over het kiezen van de geschikte middelen en vormen

Aan de slag met jongerenparticipatie? Jong RES zet zich in om de stem van de toekomst mee te laten klinken in de RES. Ze denken graag met je mee! 

VOORBEELD

RES-regio Noord-Holland Zuid koos ervoor om onder andere thematische ateliers te organiseren voor professionals om input op te halen voor de RES. Bij de tafel ‘opwek elektriciteit’ schoven onder andere netbeheerders, vastgoedbeheerders en grondeigenaren aan. Bij de tafel ‘gebouwde omgeving’ werden woningcorporaties, onderwijs en VVE onder andere uitgenodigd. Lees er meer over in de Startnotitie Regionale Energie Strategie NHZ.